บทสวดมนต์ รับอรุณปี 2567 บทแผ่เมตตา
  1. ไลฟ์สไตล์ | Lifestyle
Kts13 February 2024

บทสวดมนต์ รับอรุณปี 2567 บทแผ่เมตตา

บทสวดมนต์รับอรุณปี 2567 บทแผ่เมตตา รับอรุณปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง ผู้คนรอบข้าง และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยบทสวดมนต์ที่สามารถสวดได้ในช่วงเช้าของปี 2567 มีดังนี้ พระพุทธคุณ อิติปิ โสภคะวา พุทธัสสะ อิติปิ โสภคะวา ธรรมัสสะ สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัพเพ สัตตา อะพยาปัชฌา โหนตุ สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ (พระพุทธคุณนี้ เป็นบทสวดที่แสดงถึงคุณสมบัติที่ดีของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยสวด 3 ครั้ง) บทแผ่เมตตา สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา วรณํ ปปฏิเวทนตุ สัพเพ สัตตา อนิจจํ อนิจจตัญเจว อนิจฺจํ […]

บทสวดมนต์รับอรุณปี 2567 บทแผ่เมตตา

รับอรุณปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง ผู้คนรอบข้าง และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยบทสวดมนต์ที่สามารถสวดได้ในช่วงเช้าของปี 2567 มีดังนี้

พระพุทธคุณ

อิติปิ โสภคะวา พุทธัสสะ อิติปิ โสภคะวา ธรรมัสสะ สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัพเพ สัตตา อะพยาปัชฌา โหนตุ สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ

(พระพุทธคุณนี้ เป็นบทสวดที่แสดงถึงคุณสมบัติที่ดีของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยสวด 3 ครั้ง)

บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ
สัพเพ สัตตา วรณํ ปปฏิเวทนตุ
สัพเพ สัตตา อนิจจํ อนิจจตัญเจว อนิจฺจํ

(บทแผ่เมตตานี้ เป็นบทสวดที่แผ่เมตตาให้แก่ผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยสวด 3 ครั้ง)

พระธรรมคุณ

อะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะ ธัมโม สวากขาโต โภคโร ปโรปรการี อะนิสังขะโร

(พระธรรมคุณนี้ เป็นบทสวดที่แสดงถึงคุณสมบัติที่ดีของพระธรรม โดยสวด 3 ครั้ง)

พระสังฆคุณ

สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ อุปาสโก โลกสฺส

(พระสังฆคุณนี้ เป็นบทสวดที่แสดงถึงคุณสมบัติที่ดีของพระสงฆ์ โดยสวด 3 ครั้ง)

พุทธคุณ – ธรรมคุณ – สังฆคุณ

สวดรวมกันเป็นครั้งสุดท้ายอีก 1 ครั้ง

“บทสวดมนต์รับอรุณปี 2567 บทแผ่เมตตา” เป็นบทสวดมนต์ที่สามารถสวดได้ในช่วงเช้าของปีใหม่ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง ผู้คนรอบข้าง และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยบทสวดมนต์นี้จะช่วยให้จิตใจสงบและอิ่มเอิบ พร้อมที่จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสและความสุข

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด