น้ําท่วม สวดมนต์ โชคดีที่สุด ปี 2567
  1. ไลฟ์สไตล์ | Lifestyle
Kts13 February 2024

น้ําท่วม สวดมนต์ โชคดีที่สุด ปี 2567

น้ำท่วม สวดมนต์ โชคดีที่สุด ปี 2567 ในช่วงฤดูฝนอาจเกิดสถานการณืน้ำท่วมขึ้น โดยในปี 2567 ที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ภาคอีสาน ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สิน บ้านเรือน และชีวิต การสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อเกิดน้ำท่วมและก่อนเกิดน้ำทุกปี มีคำบูชาสำหรับสวดขอพระคุ้มครอง เพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง และขอให้พ้นจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง วิธีการสวดมนต์ให้ได้ผลดีที่สุด 1.ตั้งจิตให้แน่วแน่และศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์ต่าง ๆ ที่เรานับถือสามารถช่วยคุ้มครองเราได้ 2.สวดมนต์ด้วยความตั้งใจจริงใจ เอาใจใส่กับคำภาวนา อย่าสวดมนต์ไปตามพิธีกรรมหรือสวดมนต์ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ใส่ใจความหมาย 3.น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฎิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสงบในใจ และพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง 4.หมั่นทำบุญทำทาน สร้างบุญสร้างกรรมดี เพื่อเป็นเสบียงบุญไว้สำหรับยามยาก และเป็นเครื่องคุ้มครองให้เราพ้นจากภัยพิบัติและอันตรายทั้งหลาย พระคาถาพระมหาลาตี เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นหัวใจพระพุทธมนต์ เป็นพระคาถาที่รวมพระคาถาทั้งปวง ซึ่งในทางกลับกันก็หมายความว่า พระคาถาที่เราสวดอยู่นี้ได้รวมเอาหัวใจพระธรรม ซึ่งเป็นสาระคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านั้นเอาไว้ดังนั้นจึงนับว่าประเสริฐที่สุด นโมตัสสะภะคะวโตอรหโตสมฺมาสัมพุทธัสส (3 จบ) || สวากขาทกภูมิ มะมะ นะพุทโธ | โธ อุยยุตโต วิ สุ วิ มะโน ปิยัง เมตตาเมตตา || […]

น้ำท่วม สวดมนต์ โชคดีที่สุด ปี 2567

ในช่วงฤดูฝนอาจเกิดสถานการณืน้ำท่วมขึ้น โดยในปี 2567 ที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ภาคอีสาน ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สิน บ้านเรือน และชีวิต การสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อเกิดน้ำท่วมและก่อนเกิดน้ำทุกปี มีคำบูชาสำหรับสวดขอพระคุ้มครอง เพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง และขอให้พ้นจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง

วิธีการสวดมนต์ให้ได้ผลดีที่สุด

1.ตั้งจิตให้แน่วแน่และศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์ต่าง ๆ ที่เรานับถือสามารถช่วยคุ้มครองเราได้

2.สวดมนต์ด้วยความตั้งใจจริงใจ เอาใจใส่กับคำภาวนา อย่าสวดมนต์ไปตามพิธีกรรมหรือสวดมนต์ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ใส่ใจความหมาย

3.น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฎิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสงบในใจ และพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

4.หมั่นทำบุญทำทาน สร้างบุญสร้างกรรมดี เพื่อเป็นเสบียงบุญไว้สำหรับยามยาก และเป็นเครื่องคุ้มครองให้เราพ้นจากภัยพิบัติและอันตรายทั้งหลาย

พระคาถาพระมหาลาตี เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นหัวใจพระพุทธมนต์ เป็นพระคาถาที่รวมพระคาถาทั้งปวง ซึ่งในทางกลับกันก็หมายความว่า พระคาถาที่เราสวดอยู่นี้ได้รวมเอาหัวใจพระธรรม ซึ่งเป็นสาระคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านั้นเอาไว้ดังนั้นจึงนับว่าประเสริฐที่สุด

นโมตัสสะภะคะวโตอรหโตสมฺมาสัมพุทธัสส (3 จบ)

|| สวากขาทกภูมิ มะมะ นะพุทโธ | โธ อุยยุตโต วิ สุ วิ มะโน ปิยัง เมตตาเมตตา ||

อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะรณสัมปันโน สุคโต โลกะวิทู อนุตตโรปุริสะทัมมะสารถิสัตถา เทวะมนุสสานัน ทัพพะเธยยะ สัพพัญญุพุทโธ นะมะตัสสะ 3 จบ

บทสวดมนต์ขอคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ

ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกลุ) ขอกราบสักการะแด่ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ขอพระบารมีแห่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและที่ระลึก ขออำนาจแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้าทั้งหลาย โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัว ให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวง.

ข้าพเจ้าขอกราบวิงวอนแด่ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้าทั้งหลาย โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัว มีความสุขความเจริญ มีโชคลาภ มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแรง มีอายุที่ยืนยาวยิ่งๆชั่วนาถาวรเทอญ.

ข้าพเจ้าขอกราบสักการะแด่ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ขอพระบารมีแห่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและที่ระลึก ขออำนาจแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้าทั้งหลาย โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัว ให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวง.

ข้าพเจ้าขอกราบวิงวอนแด่ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้าทั้งหลาย โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัว มีความสุขความเจริญ มีโชคลาภ มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแรง มีอายุที่ยืนยาวยิ่งๆชั่วนาถาวรเทอญ.

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด