สวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โชคดีปี 2567
 1. ไลฟ์สไตล์ | Lifestyle
Kts13 February 2024

สวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โชคดีปี 2567

สวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โชคดีปี 2567 พระธรรมจักรปวัตตนสูตร เป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 7 วัน โดยเทศนาที่ป่าอิสิปตนะ ใกล้เมืองพาราณสี พระธรรมจักรปวัตตนสูตร มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับหลักคำสอน 4 ประการ ได้แก่ อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 ปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์ อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย สมุทัย หมายถึง ต้นเหตุของทุกข์ ได้แก่ ตัณหา นิโรธ หมายถึง การดับทุกข์ ได้แก่ การดับตัณหา […]

สวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โชคดีปี 2567

พระธรรมจักรปวัตตนสูตร เป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 7 วัน โดยเทศนาที่ป่าอิสิปตนะ ใกล้เมืองพาราณสี

พระธรรมจักรปวัตตนสูตร มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับหลักคำสอน 4 ประการ ได้แก่ อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 ปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์

อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่

 1. ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
 2. สมุทัย หมายถึง ต้นเหตุของทุกข์ ได้แก่ ตัณหา
 3. นิโรธ หมายถึง การดับทุกข์ ได้แก่ การดับตัณหา
 4. มรรค หมายถึง หนทางดับทุกข์ ได้แก่ มรรคมีองค์ 8

มรรคมีองค์ 8 หมายถึง หนทางอันประเสริฐมี 8 ประการ ได้แก่

 1. สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ ได้แก่ การเห็นชอบในธรรม 8 ประการ ได้แก่

เห็นชอบในเรื่องทุกข์
เห็นชอบในเรื่องต้นเหตุของทุกข์
เห็นชอบในเรื่องการดับทุกข์
เห็นชอบในเรื่องหนทางดับทุกข์
เห็นชอบในเรื่องอริยมรรคมีองค์ 8
เห็นชอบในเรื่องพรหมจรรย์
เห็นชอบในเรื่องปฏิจจสมุปบาท
เห็นชอบในเรื่องไตรลักษณ์

 1. สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดำริชอบ ได้แก่ การดำริในกรรมดี
 2. สัมมาวาจา หมายถึง เจรจาชอบ ได้แก่ การพูดจาสุภาพ ไม่โกหก ไม่เพ้อเจ้อ
 3. สัมมากัมมันตะ หมายถึง การกระทำชอบ ได้แก่ การกระทำกรรมดี
 4. สัมมาอาชีวะ หมายถึง เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ การประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
 5. สัมมาวายามะ หมายถึง พยายามชอบ ได้แก่ การพยายามละความชั่ว บำเพ็ญความดี
 6. สัมมาสติ หมายถึง ระลึกชอบ ได้แก่ การระลึกถึงสติ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
 7. สัมมาสมาธิ หมายถึง ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ การทำให้จิตตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน

ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง กฎแห่งการเกิดและดับของสิ่งทั้งหลาย โดยที่สิ่งหนึ่งทำให้เกิดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นก็ทำให้เกิดสิ่งต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัย

ไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะ 3 ประการของสรรพสิ่งทั้งหลาย ได้แก่

 1. อนิจจัง หมายถึง ความไม่เที่ยง ไม่มีอะไรคงอยู่ถาวร
 2. ทุกขัง หมายถึง ความทุกข์ สิ่งทั้งหลายมีแต่ความทุกข์
 3. อนัตตา หมายถึง ความไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรเป็นของตนเอง

การสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นการระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสุข ความสงบ และความเจริญ

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด