ชุมนุมเทวดา สวดมนต์ สมบูรณ์ที่สุด ปี 2567
  1. ไลฟ์สไตล์ | Lifestyle
Kts13 February 2024

ชุมนุมเทวดา สวดมนต์ สมบูรณ์ที่สุด ปี 2567

ชุมนุมเทวดา สวดมนต์ สมบูรณ์ที่สุด พิธีชุมนุมเทวดาทั้งมวลประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ วัดเทพธิดาราม, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีนี้ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญที่สุดในพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์จำนวนมากร่วมสวดมนต์ เพื่อขอพรให้แก่เหล่าเทวดาทั้งมวล และแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง พิธีเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทกรณียเมตตาสูตร เพื่อเป็นการแผ่เมตตาให้แก่เหล่าเทวดาทั้งหลาย จากนั้นจึงสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อให้เทวดาทั้งหลายได้รู้จักธรรมอันประเสริฐ แล้วจึงสวดบทอาราธนาพระปริตร เพื่อขอให้เทวดาทั้งหลายได้คุ้มครองรักษาเหล่ามนุษย์ทั้งมวล หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดบทอิติปิโส 108 จบ เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายที่อาจจะล่วงเกินไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม จากนั้นจึงสวดบทพาหุงมหาการุณิโกธปริตร เพื่อขอให้เทวดาทั้งหลายได้ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่เหล่ามนุษย์ทั้งมวล และพิธีสุดท้ายพระสงฆ์ได้สวดบทพุทธคุณ ยธาพุทธัสส, ธรรมคุณ ยธาธัมมัสส, สังฆคุณ ยธาสังฆัสส เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย และขอให้พระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาเหล่ามนุษย์ทั้งมวล พิธีชุมนุมเทวดาทั้งมวลประจำปี 2567 ถือเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญมาก โดยมีพระสงฆ์จำนวนมากร่วมกันสวดมนต์เพื่อขอพร และแผ่เมตตาไปทั่วทั้งโลก พิธีกรรมนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการขอพรจากเหล่าเทวดาทั้งหลาย และขอให้เทวดาทั้งหลายได้ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และปกปักรักษาตนเองและครอบครัว

ชุมนุมเทวดา สวดมนต์ สมบูรณ์ที่สุด

พิธีชุมนุมเทวดาทั้งมวลประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ วัดเทพธิดาราม, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีนี้ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญที่สุดในพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์จำนวนมากร่วมสวดมนต์ เพื่อขอพรให้แก่เหล่าเทวดาทั้งมวล และแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

พิธีเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทกรณียเมตตาสูตร เพื่อเป็นการแผ่เมตตาให้แก่เหล่าเทวดาทั้งหลาย จากนั้นจึงสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อให้เทวดาทั้งหลายได้รู้จักธรรมอันประเสริฐ แล้วจึงสวดบทอาราธนาพระปริตร เพื่อขอให้เทวดาทั้งหลายได้คุ้มครองรักษาเหล่ามนุษย์ทั้งมวล

หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดบทอิติปิโส 108 จบ เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายที่อาจจะล่วงเกินไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม จากนั้นจึงสวดบทพาหุงมหาการุณิโกธปริตร เพื่อขอให้เทวดาทั้งหลายได้ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่เหล่ามนุษย์ทั้งมวล

และพิธีสุดท้ายพระสงฆ์ได้สวดบทพุทธคุณ ยธาพุทธัสส, ธรรมคุณ ยธาธัมมัสส, สังฆคุณ ยธาสังฆัสส เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย และขอให้พระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาเหล่ามนุษย์ทั้งมวล

พิธีชุมนุมเทวดาทั้งมวลประจำปี 2567 ถือเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญมาก โดยมีพระสงฆ์จำนวนมากร่วมกันสวดมนต์เพื่อขอพร และแผ่เมตตาไปทั่วทั้งโลก พิธีกรรมนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการขอพรจากเหล่าเทวดาทั้งหลาย และขอให้เทวดาทั้งหลายได้ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และปกปักรักษาตนเองและครอบครัว

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด